Feature Image

回想過去,學習寫字嘅經歷已經忘得一乾二淨,寫字就好似與生俱來咁自然。但眼前嘅呢位小人兒,點解叫佢執筆寫字咁困難重重嘅呢?!小朋友升上K2後,總算習慣咗幼稚園生活,但又迎來寫字呢個難關。有網民就話自己小朋友肯寫英文、數字,但去到中文就舉晒白旗!作為家長,有咩方法可以幫到佢呢?

熱門討論:點樣令小朋友唔抗拒/喜歡寫字?

熱門討論:點樣令小朋友唔抗拒/喜歡寫字?


 1. 父母專注及以身作則
  好多時家長督促小朋友練習寫字時,只會關注到小朋友專唔專心、寫得整唔整齊之類,比較少檢討自己。但其實家長嘅表現都會影響到小朋友!如果家長一邊用手機處理私人事務,或只用言語去指示小朋友寫字,小朋友好大機會會感到無趣。家長可以更投入地同小朋友練習寫字,並親身示範寫字嘅方式。家長宜以身作則,令小朋友覺得寫字都唔係咁難,亦唔係只有枯燥嘅練習。

 2. 運用小工具增加樂趣
  時間比較有餘裕嘅家長,可以考慮以更有趣嘅形式去協助小朋友學習寫字。唔少網民媽媽都反映小朋友平時用方格紙寫字,見到方格紙就驚,直接拒絕!家長想喚起小朋友對寫字嘅興趣,可以嘗試用繪畫形式,畀小朋友喺白紙上自由發揮;利用雪條棍模仿筆劃,砌出唔同文字(如:十、日、田)等等。中文字固然比較深同難寫,但家長都可以加入幾分想像力,令寫字同畫畫一樣好玩!

 3. 訓練好小肌肉才執筆
  執筆寫字需要有效運用小肌肉,所以有K2小朋友先能夠學寫字呢項規定。但大家都知道,每個小朋友發長步伐不一,唔一定升上K2就即刻上手。有啲小朋友嘅小肌肉未發展成熟,執筆格外吃力,更莫講要寫出美觀嘅文字。家長喺屋企都可以進行遊戲,訓練小朋友嘅小肌肉,如:搓泥膠、撕碎紙張等等。當小肌肉漸趨成熟,小朋友寫字都會事半功倍!
 4. 最後,喺呢度想同每位教緊小朋友寫字嘅媽媽講:You are not alone! 小朋友初初學寫字一定有困難,但熟能生巧,家長都唔需要畀自己同小朋友太大壓力。

  更多文章:靈活小手指,學習寫字無難度

【編按:以上內容為作者之個人意見及立場】