GutsMom

4口之家,2子之母,經常3對1 ,世界就是如此不公平,you’ll never walk alone. 深信做人做事最緊要有Guts! 自己冇乜,更加想仔女有,希望 Gut gut (吉吉)、Gum gum (金金) 遺傳良好基因,Happy 行先,也不忘加點努力。 家訓只要有勇氣、恆心,人生沒有走不過的難關,共勉之!